Døm altid bogen på forsiden - en boghistorisk tilgang til fortolkning af det litterære værk

Klaus Nielsen, ph.d.-projekt

Bøgerne er stadig vores primære adgang til litteraturen. Alligevel spiller bogen som medie en marginal rolle inden for litteraturvidenskaben, hvor materielle betragtninger sjældent bringes i spil med fortolkningsarbejdet. Mit primære formål med afhandlingen er at syntetisere de to discipliner boghistorie og litteraturteori og opstille en analysemodel for, hvordan boghistorien kan inddrages konstruktivt i det litteraturanalytiske arbejde.

Det teoretiske udgangspunkt er den nyere boghistorie forskning, som beskæftiger sig med bogens materielle produktion. Her ses værket ikke kun som et kunstværk med en bestemt åndshistorisk forbindelse til samtiden, men også som et konkret historisk og fysisk produkt, frembragt af forfatteren i samarbejde med en lang række instanser (fx forlagsredaktører og bogtrykkere). Dette syn vil jeg gerne kunne bringe i spil med litteraturteoriens mere formalstrukturalistiske tilgange fx narratologiske og stilistiske analyser.

Som eksempelmateriale har jeg bl.a. valgt Gittes monologer (1980-84) af Per Højholt. Rundt om selve monologerne udspiller sig et interessant paratekstuelt handlingsforløb, hvis betydning er væsentlig for forståelsen af værket og dets reception. Et tilløb til analysen findes i min artikel »Per Højholts monologer: om Gitte, parateksten og værkbegrebet i boghistorisk perspektiv« som er på vej i det svenske tidsskrift Lychnos.